صنایع غذایی بهدانه پویا این افتخار را دارد که با رعایت استاندارد های جهانی موفق به دریافت گواهینامه های ISO 9001 و ISO 22000 شده است.